معرفی

مشخصات فردی

وحید صیدی

نام - نام خانوادگی : وحید   صیدی

پست الکترونیکی : V_Seydi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی کاربردی -مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه رازی کرمانشاه-دانشگاه آزاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

- Azad University, Tehran South Branch (2014-present)
           Assistant professor of computer engineering, Artificial Intelligence.
- Azad University, Tehran South Branch (2010-2014)
           Lecturer of computer engineering.
- Azad University, Kermanshah Branch (2005-2007)
          Assistant Lecturer of computer engineering.
- K. N. Toosi University of Technology's Intelligent Systems Laboratory (2007-2010)
         Research on multi-objective optimization methods.
         Research on hybrid learning algorithm for Artificial neural networks.
- Central organization of Azad university (2010-2015)
        Deputy of faculty employment officeعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون مرکز امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389-07-01

وحید صیدی قمشه
وحید صیدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :
    استادیار
^